โครงสร้างการบริหารของด่านศุลกากรทุ่งช้าง


นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

นายชนินทร์ ศุภรินทร์

ผอ.ส่วนบริการศุลกากร

นายราเชนทร์ ตันติวิทย์

หน. ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1

นายธวัชชัย บุญศิริ

หน. ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2

นายเอนก เพ็ญชรี

หน.ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร

-

-