รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรทุ่งช้าง


ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ ปริชาติกุล สารวัตรศุลกากร 5 8 ส.ค. 2538 – 11 ก.ค. 2539
2. นายสมยศ สินถาวร สารวัตรศุลกากร 6 12 ก.ค. 2539 – 9 เม.ย. 2541
3. นายกำธร เจริญสุข สารวัตรศุลกากร 6 10 เม.ย. 2541 – 26 พ.ย. 2543
4. นายสมบัติ รื่นภาคธรรม สารวัตรศุลกากร 6 27 พ.ย. 2543 – 17 ก.ย. 2544
5. นายชัยณรงค์ รุ่งโรจน์รัตนกุล สารวัตรศุลกากร 6 18 ก.ย. 2544 – 26 ก.ค. 2545
6. นายสุริยัน พันธ์พาณิช สารวัตรศุลกากร 6 27 ก.ค. 2545 – 26 ม.ค. 2546
7. นายบัณฑิต โตจินดา สารวัตรศุลกากร 6 27 ม.ค. 2546 – 30 มิ.ย. 2548
8. นายเขมชาติ ฉัตรแก้ว สารวัตรศุลกากร 6 1 ก.ค. 2548 – 11 ส.ค. 2548
9. นายชินวัฒน์ จันเกษม สารวัตรศุลกากร 6 12 ส.ค. 2548 – 15 มี.ค. 2550
10. นายพิบูล กิ่งไม้ทอง สารวัตรศุลกากร 7 16 มี.ค. 2550 – 17 เม.ย. 2551
11. นายสมยศ กันแตง สารวัตรศุลกากร 7 18 เม.ย. 2551 – 4 พ.ย. 2551
12. นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการ ระดับต้น 5 พ.ย. 2551 – 27 พ.ค. 2553
13. นางสาวอังคณา วรินทร์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการ ระดับสูง 9 มี.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2556
14. นายสมยศ กันแตง ผู้อำนวยการ ระดับสูง 17 ม.ค. 2557 – 29 ธ.ค. 2560
15. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ ผู้อำนวยการ ระดับสูง 27 ก.พ. 2561 – 11 ธ.ค. 2561
16. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ ผู้อำนวยการ ระดับสูง 14 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน