ประวัติความเป็นมาของด่านศุลกากรทุ่งช้าง


ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เป็นด่านศุลกากรในสังกัด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร จัดตั้งขั้นโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 105 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 โดยในระยะแรกมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ บ้านเฟือยลุง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน (เป็นสถานที่ที่เช่าจากเอกชน) จนกระทั่งปี พ.ศ.2540 ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้นที่ บ้านป่าเปือย ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มาจนถึงปัจจุบัน

ด่านศุลกากรทุ่งช้าง